Special conditions

Klikipedia - klikowa encyklopedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwarki

Special conditions to wbudowany na stałe w TGF i nieusuwalny obiekt w rodzaju rozszerzenia. Jest również obecny w MMF i innych, zawiera tam dodatkowe funkcje.

Opis działania i zastosowania

Special conditions potrafi porównywać dwie wartości, zarządza wartościami globalnymi, obsługuje podstawowe zdarzenia i akcje. Brak jego użycia w grze czy programie jest nie tylko praktycznie niemożliwy (zawsze znajdzie się konieczność), ale także bezsensowny (obiekt ten jest nieusuwalny i bardzo szybki).

TGF

Warunki

 • Compare to a global value - porównaj wartość do wartości globalnej
 • Compare two general values - porównaj dwie wartości
 • Limit conditions
  • Run this event once - uruchom zdarzenie tylko raz
  • Only one action when event loops - uruchom zdarzenie tylko raz, gdy jest zapętlone
  • Repeat - uruchom zdarzenie określoną ilość razy
  • Restrict actions - ogranicz ponowne uruchamianie zdarzenia przez określony czas
 • Always / Never
  • Always - zawsze (warunek sensowny jedynie, gdy używany samodzielnie)
  • Never - nigdy (służy do wyłączania danego zdarzenia)
 • Group of events
 • Has an option been selected? - sprawdź, czy opcja menu została wybrana

Never

Jest to na pozór mało użyteczny warunek - wyłącza po prostu dane zdarzenie. Jednak ma zastosowania:

 • Testy - jeśli dane zdarzenie przeszkadza w testach lub trzeba je wyłączyć tylko na czas testu, nie warto go usuwać. Warunek Never jest też minimalnie szybszy od np. porównania (Compare two general values) dwóch różnych wartości (np. 0 i 1).
 • Blokada obiektów - jest to swojego rodzaju bug TGF-a, który czasem warto wykorzystać. Tworząc zdarzenie z jedynym warunkiem Never i z akcją tworzenia danego obiektu (np. wybuchu), można go usunąć z edytora etapu bez obaw, że zostanie całkiem usunięty z gry. W ten sposób na początku etapu nie trzeba usuwać danego obiektu poprzez inne zdarzenie, nie wpływa on też na inne obiekty.

Akcje

 • Execute an external program - uruchom zewnętrzny program (szczegóły poniżej)
 • Change a global value - zmień wartość globalną
 • Group of events
  • Activate - włącz (aktywuj) grupę zdarzeń
  • Deactivate - wyłącz grupę zdarzeń
 • Game menu
  • Enable - ustaw opcję menu jako wykonywalną
  • Disable - ustaw opcję menu jako niewykonywalną
  • Check - przełącz stan opcji menu na zaznaczoną
  • Uncheck - przełącz stan opcji menu na niezaznaczoną

Execute an external program

TGF może wywołać dowolny program, łącznie ze sobą i programami systemowymi. Poniżej obsługa tej funkcji na przykładzie wyłączania komputera za pomocą wbudowanego w system Windows narzędzia Shutdown:

 • Program to execute - ścieżka do programu, który ma być uruchomiony
C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe
 • Command line - linia poleceń
-s -t 01
 • Game behaviour
 • Wait for end - czekaj na zakończenie pracy programu
odznaczone
 • Hide game - ukryj grę podczas działania programu
odznaczone

Wartości

 • Generate a random number - generuj losową liczbę; dla n wybiera jedną z liczb z przedziału od 0 do n-1 (maksymalne n to 65535)
 • Retrieve a global value - pobierz wartość globalną
 • Convert number to string - konwertuj liczbę na ciąg znaków
 • Convert string to number - konwertuj ciąg znaków na liczbę
 • Filenames
  • Game drive name - pobierz literę dysku, na którym jest gra
  • Game directory - pobierz nazwę folderu, w którym jest gra
  • Game pathname - pobierz pełną ścieżkę do gry
  • Game filename - pobierz nazwę pliku gry

Konfiguracja w edytorze etapu

Brak.

MMF

Warunki

 • Compare to a global value - porównaj wartość do wartości globalnej
 • Compare two general values - porównaj dwie wartości
 • Limit conditions
  • Run this event once - uruchom zdarzenie tylko raz
  • Only one action when event loops - uruchom zdarzenie tylko raz, gdy jest zapętlone
  • Repeat - uruchom zdarzenie określoną ilość razy
  • Restrict actions - ogranicz ponowne uruchamianie zdarzenia przez określony czas
 • Always / Never
  • Always - zawsze (warunek sensowny jedynie, gdy używany samodzielnie)
  • Never - nigdy (służy do wyłączania danego zdarzenia)
 • Group of events
 • Has an option been selected? - sprawdź, czy opcja menu została wybrana
 • Have files been dropped - gdy plik został upuszczony (metoda Drag&Drop) na oknie MMF
 • On loop - oznacza pętlę, do której należy uwarunkowane zdarzenie (podobnie jak Loop Trigger przy Fast Loop)

Akcje

 • Execute an external program - uruchom zewnętrzny program
 • Change a global value
  • Set - ustaw wartość globalną
  • Add to - dodaj do wartości globalnej
  • Substract from - odejmij od wartości globalnej
 • Group of events
  • Activate - włącz (aktywuj) grupę zdarzeń
  • Deactivate - wyłącz grupę zdarzeń
 • Application menu
  • Show menu bar - pokaż pasek menu
  • Hide menu bar - schowaj pasek menu
  • Enable - ustaw opcję menu jako wykonywalną
  • Disable - ustaw opcję menu jako niewykonywalną
  • Check - przełącz stan opcji menu na zaznaczoną
  • Uncheck - przełącz stan opcji menu na niezaznaczoną
 • Fast loops
  • Start loop - uruchom pętlę
  • Stop loop - zatrzymaj pętlę
  • Set loop index - ustaw krok pętli
 • Randomize - ustaw podstawę funkcji losującej

Wartości

 • Generate a random number - generuj losową liczbę; dla n wybiera jedną z liczb z przedziału od 0 do n-1 (maksymalne n to 65535)
 • Retrieve a global value - pobierz wartość globalną
 • Filenames
  • Application drive name - pobierz literę dysku, na którym jest aplikacja
  • Application directory - pobierz nazwę folderu, w którym jest aplikacja
  • Application pathname - pobierz pełną ścieżkę do aplikacji
  • Application filename - pobierz nazwę pliku aplikacji
 • Conversions
  • Convert number to string - konwertuj liczbę na ciąg znaków
  • Convert string to number - konwertuj ciąg znaków na liczbę
  • Float to integer - konwertuj liczbę zmiennoprzecinkową (np. 14.31) na całkowitą (np. 14)
  • Number to hexadecimal string - konwertuj liczbę na system szesnastkowy i zwróć jako ciąg znaków
  • Number to binary string - konwertuj liczbę na system dwójkowy i zwróć jako ciąg znaków
 • Calculations
  • Absolute value - wartość bezwzględna
  • Ceiling value - zaokrąglenie w górę
  • Floor value - zaokrąglenie w dół
  • Square root - pierwiastek kwadratowy
  • Log - logarytm
  • Ln - logarytm naturalny
  • Exponential - eksponenta (wynik funkcji wykładniczej o podstawie e)
  • Minimal of two values - najmniejsza z dwóch wartości
  • Maximal of two values - największa z dwóch wartości
 • Sine and cosine
  • Sinus - sinus (kąt w liczbę)
  • Cosinus - cosinus
  • Tangent - tangens
  • Arc sine - odwrotność sinusa (liczba w kąt)
  • Arc cosine - odwrotność cosinusa
  • Arc tangent - odwrotność tangensa
  • Wikipedia.gif Zobacz w Wikipedii: Funkcje_trygonometryczne
 • Logical
  • NOT - negacja wartości binarnej.
 • Strings
  • Extract left sub-string - pobieranie danej ilości znaków z lewej strony (początku) ciągu
  • Extract right sub-string - pobieranie danej ilości znaków z prawej strony (końca) ciągu
  • Extract middle sub-string - pobieranie danej ilości znaków od podanej pozycji
  • Length of string - długość ciągu
 • Drag and drop
  • Number of files dropped - liczba przeciągniętych i upuszczonych na oknie plików
  • Name of file dropped - nazwa upuszczonego pliku
 • Command line
  • Get command line - cała linia komend
  • Get command item - element linii komend
 • Colors
  • Get RGB Value - wartość RGB koloru na podstawie natężeń trzech składowych
  • Get red value out of RGB value - natężenie czerwonej składowej koloru na podstawie wartości RGB
  • Get green value out of RGB value - natężenie zielonej składowej koloru na podstawie wartości RGB
  • Get blue value out of RGB value - natężenie niebieskiej składowej koloru na podstawie wartości RGB
 • Fast loops
  • Get loop index - krok pętli

Konfiguracja w edytorze etapu

Brak.

MMF 2

Warunki

 • Always - zawsze (warunek sensowny jedynie, gdy używany samodzielnie)
 • Never - nigdy (służy do wyłączania danego zdarzenia)
 • Compare to a global value - porównaj wartość do wartości globalnej
 • Compare to global string - porównaj ciąg do ciągu globalnego
 • Compare two general values - porównaj dwie wartości
 • Limit conditions
  • Run this event once - uruchom zdarzenie tylko raz
  • Only one action when event loops - uruchom zdarzenie tylko raz, gdy jest zapętlone
  • Repeat - uruchom zdarzenie określoną ilość razy
  • Restrict actions - ogranicz ponowne uruchamianie zdarzenia przez określony czas
 • Group of events
  • Check for activation - sprawdź, czy grupa zdarzeń jest aktywna
  • On group activation - gdy grupa zdarzeń zostaje aktywowana
 • Application menu
  • Has an option been selected? - sprawdź, czy opcja menu została wybrana
  • Is a menu option checked? - sprawdź, czy opcja jest zaznaczona
  • Is a menu option enabled? - sprawdź, czy opcja jest włączona
  • Is the menu bar visible? - sprawdź, czy pasek menu jest widzialny
  • Close window has been selected - została wybrana opcja zamknięcia okna
 • Have files been dropped - gdy plik został upuszczony (metoda Drag&Drop) na oknie MMF2
 • Is text available in clipboard - sprawdź, czy jest dostępny tekst w schowku
 • On loop - oznacza pętlę, do której należy uwarunkowane zdarzenie (podobnie jak Loop Trigger przy Fast Loop)

Akcje

 • Execute an external program
  • With a fixed pathname - uruchom zewnętrzny program o stałej ścieżce
  • With an evaluated pathname - uruchom zewnętrzny program o względnej ścieżce
 • Change a global value
  • Set - ustaw wartość globalną
  • Add to - dodaj do wartości globalnej
  • Substract from - odejmij od wartości globalnej
 • Set global string - ustaw globalny ciąg znaków
 • Group of events
  • Activate - włącz (aktywuj) grupę zdarzeń
  • Deactivate - wyłącz grupę zdarzeń
 • Application menu
  • Show menu bar - pokaż pasek menu
  • Hide menu bar - schowaj pasek menu
  • Enable - ustaw opcję menu jako wykonywalną
  • Disable - ustaw opcję menu jako niewykonywalną
  • Check - przełącz stan opcji menu na zaznaczoną
  • Uncheck - przełącz stan opcji menu na niezaznaczoną
  • Send Menu Command - wydaj polecenie menu
 • Clipboard
  • Send text to clipboard - prześlij tekst do schowka
  • Clear clipboard - wyczyść schowek
 • Fast loops
  • Start loop - uruchom pętlę
  • Stop loop - zatrzymaj pętlę
  • Set loop index - ustaw krok pętli
 • Debugger
  • Open debugger - otwórz debugger (narzędzie do monitoringu aplikacji)
  • Pause debugger - pauzuj debugger
 • Randomize - ustaw podstawę funkcji losującej

Wartości

 • Generate a random number - generuj losową liczbę; dla n wybiera jedną z liczb z przedziału od 0 do n-1 (maksymalne n to 65535)
 • Retrieve a global value - pobierz wartość globalną
 • Filenames
  • Application drive name - pobierz literę dysku, na którym jest aplikacja
  • Application directory - pobierz nazwę folderu, w którym jest aplikacja
  • Application pathname - pobierz pełną ścieżkę do aplikacji
  • Temporary application pathname - pobierz pełną ścieżkę do tymczasowej aplikacji (jest ona automatycznie wypakowywana przy uruchomieniu podstawowego pliku)
  • Application filename - pobierz nazwę pliku aplikacji
 • Conversions
  • Convert number to string - konwertuj liczbę na ciąg znaków
  • Convert string to number - konwertuj ciąg znaków na liczbę
  • Float to integer - konwertuj liczbę zmiennoprzecinkową (np. 14.31) na całkowitą (np. 14)
  • Round value - zaokrąglij liczbę
  • Number to hexadecimal string - konwertuj liczbę na system szesnastkowy i zwróć jako ciąg znaków
  • Number to binary string - konwertuj liczbę na system dwójkowy i zwróć jako ciąg znaków
 • Calculations
  • Absolute value - wartość bezwzględna
  • Ceiling value - zaokrąglenie w górę
  • Floor value - zaokrąglenie w dół
  • Square root - pierwiastek kwadratowy
  • Log - logarytm
  • Ln - logarytm naturalny
  • Exponential - eksponenta (wynik funkcji wykładniczej o podstawie e)
  • Minimal of two values - najmniejsza z dwóch wartości
  • Maximal of two values - największa z dwóch wartości
 • Sine and cosine
  • Sinus - sinus (kąt w liczbę)
  • Cosinus - cosinus
  • Tangent - tangens
  • Arc sine - odwrotność sinusa (liczba w kąt)
  • Arc cosine - odwrotność cosinusa
  • Arc tangent - odwrotność tangensa
  • Wikipedia.gif Zobacz w Wikipedii: Funkcje_trygonometryczne
 • Logical
  • NOT - negacja wartości binarnej.
 • Strings
  • Extract left sub-string - pobieranie danej ilości znaków z lewej strony (początku) ciągu
  • Extract right sub-string - pobieranie danej ilości znaków z prawej strony (końca) ciągu
  • Extract middle sub-string - pobieranie danej ilości znaków od podanej pozycji
  • Length of string - długość ciągu znaków
  • New line - znak nowej linii
  • Convert string to lower case - konwersja liter w ciągu na małe
  • Convert string to upper case - konwersja liter w ciągu na wielkie
  • Find string in string - szukaj ciągu w ciągu
  • Find string in string backward - szukaj ciągu w ciągu w odwrotnym kierunku
 • Drag and drop
  • Number of files dropped - liczba przeciągniętych i upuszczonych na oknie plików
  • Name of file dropped - nazwa upuszczonego pliku
 • Command line
  • Get command line - cała linia komend
  • Get command item - element linii komend
 • Colors
  • Get RGB Value - wartość RGB koloru na podstawie natężeń trzech składowych
  • Get red value out of RGB value - natężenie czerwonej składowej koloru na podstawie wartości RGB
  • Get green value out of RGB value - natężenie zielonej składowej koloru na podstawie wartości RGB
  • Get blue value out of RGB value - natężenie niebieskiej składowej koloru na podstawie wartości RGB
 • Clipboard
  • Get text from clipboard - zawartość schowka
 • Fast loops
  • Get loop index - krok pętli

Konfiguracja w edytorze etapu

Brak.